top of page

"Bouwen aan vertrouwen" - 1 jaar kwartiermaken op erfgoedthema's in Soest. Een terugblik op dit succesverhaal.

 

Een jaar geleden startte onze collega Cynthia voor de gemeente Soest. Haar opdracht was 'Kwartiermaken': alles op orde brengen rondom erfgoedtaken en een goede voorbereiding treffen voor de beleidsontwikkeling in dit vakgebied met betrekking tot de Omgevingswet.


In 1 jaar heeft ze ontzettend veel opgepakt, aangepakt en neergezet. Daarnaast voerde ze de reguliere taken uit en zette ze de aandacht voor cultuurhistorie op de kaart. De gemeente is erg tevreden over het resultaat.


In deze blog laten we zien wat je in 1 jaar kunt bereiken met behulp van de Erfgoedmatch


Advies en Bevordering van Ruimtelijke Kwaliteit via de Omgevingstafel

Integratie van Cultuurhistorisch Advies. De advisering op het gebied van cultuurhistorie is effectief geïmplementeerd binnen de omgevingstafel. Een uitgebreid sjabloon met alle relevante wetgeving met betrekking tot erfgoed en ruimtelijke plannen is ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor casemanagers en aanvragers.


Door nauwe samenwerking met afdelingen zoals stedenbouw, groenbeheer en landschapsarchitectuur worden ruimtelijke kwaliteiten nu beter meegenomen in de advisering op plannen. Cultuurhistorie is daarmee een vast onderdeel van de omgevingstafel geworden. Dit heeft geleid tot een betere waardering en meeweging van belangrijke historische elementen, zoals de Weg der Weeghen en de Eng, wat op zijn beurt het draagvlak en vertrouwen bij erfgoedverenigingen en stichtingen versterkt.


Wettelijke Overzicht voor Soest

Voor de gemeente Soest is een overzicht gemaakt van de wettelijke verplichtingen omtrent erfgoed, zowel onder de huidige wetgeving als de toekomstige Omgevingswet. Dit overzicht is verdeeld in:

- Huidige wettelijke vereisten

- Vereisten per 1 oktober 2024

- Vereisten per 1 januari 2032

- Prioritaire erfgoedtaken voor Soest de komende jaren


Deze informatie is verwerkt in een ambtelijke startnotitie en erfgoedagenda, waardoor Soest nu duidelijkheid heeft over de stappen die genomen moeten worden op het gebied van cultureel erfgoed.


Erfgoedbeleid Ontwikkelen

Nu de wettelijke verplichtingen in kaart zijn gebracht, is het belangrijk dat de gemeente haar ambitie met betrekking tot cultureel erfgoed vaststelt. Op aandringen van historische verenigingen, de commissie voor ruimtelijke kwaliteit en de provincie, wordt dit jaar gestart met de ontwikkeling van een erfgoedbeleid. Dit zal duidelijk maken welke plannen Soest heeft voor cultureel erfgoed de komende jaren.


Cultuurhistorie in Omgevingsprogramma’s

Cultureel erfgoed is opgenomen in de omgevingsprogramma’s en vormt een volwaardig onderdeel van het afwegingskader. Dit zorgt ervoor dat erfgoedwaarden systematisch worden meegenomen bij het opstellen van beleid en ruimtelijke projecten. Het nieuwe erfgoedbeleid zal dit verder verankeren.


Actuele Cultuurhistorische Waardenkaart

De cultuurhistorische waardenkaart is geactualiseerd om te voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving. Voorheen was de kaart verouderd en onvolledig. Met budget van Bouwen aan Vertrouwen is een rapport opgesteld over de bebouwde omgeving van Soest en is de waardenkaart bijgewerkt. Deze informatie is ook verwerkt in OneMap, wat zorgt voor eenvoudige toegang tot cultuurhistorische gegevens voor iedereen.


Bescherming van de Vliegbasis Soesterberg

De gemeente Soest erkent de historische waarde van de vliegbasis Soesterberg, de eerste vliegbasis van Nederland. Hoewel de wet verplicht om cultuurhistorische waarden passend te beschermen in het omgevingsplan, was dit voor de vliegbasis nog niet adequaat geregeld. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de gemeente verzocht om de gehele vliegbasis passend te beschermen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de gevolgen voor stakeholders, zodat het college een weloverwogen beslissing kan nemen.


Actualisering van de Erfgoedsubsidie

De huidige subsidieregeling voor monumenten is verouderd. Met de stijgende kosten voor restauratie en nieuwe onderwerpen zoals verduurzaming, is een actualisering noodzakelijk. Dit jaar is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een nieuwe subsidieregeling, zodat monumenteigenaren in Soest adequaat ondersteund worden.


Verbetering Monumentenlijst en Kaart

Praktische stappen zijn ondernomen om de monumentenlijst te actualiseren conform de erfgoedverordening en landelijke wetgeving. Soest heeft zich aangesloten bij de Erfgoedregistratiestandaard (ERS), wat zorgt voor een consistente en toegankelijke registratie van erfgoeddata.


Communicatie en Samenwerking

Binnen de ambtelijke organisatie en met externe stakeholders zijn presentaties en gesprekken gevoerd over cultureel erfgoed. Door regelmatige communicatie met historische verenigingen, erfgoedorganisaties en andere belanghebbenden wordt draagvlak en begrip voor cultureel erfgoed bevorderd.


Uitbreiding en Gebruik van Erfgoednetwerk

Soest is lid geworden van de Federatie Grote Monumentengemeenten, wat toegang biedt tot een professioneel netwerk van erfgoeddeskundigen. Dit netwerk kan gebruikt worden voor het uitwisselen van informatie en kennis, wat tijd en middelen bespaart.


Overige Verbeteringen

- De erfgoedverordening is aangepast aan de Omgevingswet.

- Het proces voor de aanwijzing van monumenten is geoptimaliseerd.

- De samenwerking met het archeologisch centrum Amersfoort is bestendigd via een nieuw contract.

- Erfgoedtaken worden geborgd via een contract met Mooisticht, wat zorgt voor kwalitatief hoogwaardige uitvoering.


Conclusie

De gemeente Soest heeft significante stappen gezet om de rol van cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen te versterken. Door een gedegen beleidskader, samenwerking met diverse afdelingen en belanghebbenden, en een geactualiseerde waardenkaart en subsidieregeling, is de bescherming en promotie van erfgoed in Soest voor de komende jaren gewaarborgd.


Voor meer informatie:

Heeft u ook behoefte aan ondersteuning bij erfgoedtaken. We hebben kennis in huis van A-Z en denken graag mee hoe we situatie bij u kunnen verbeteren. Neem contact met ons op via Denise Huntjens - 06-16939017 / d.huntjens@advinci.nl


1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page